SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Parkinson-yhdistys ry, ruotsiksi Åbo nejdens Parkinson-förening rf. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja toimialueena Varsinais-Suomen maakunta sekä Forssan seutukunta Kanta-Hämeen maakunnasta.

Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja rekisteröimiskieli on suomi.

Yhdistyksen tarkoituksena on

- toimia Parkinsonin tautia ja siihen läheisesti liittyviä neurologisia sairauksia, joista sairauksista käytetään jäljempänä nimitystä parkinsonismi, sairastavien potilaiden, heidän omaistensa ja muiden näistä sairauksista kiinnostuneiden yhdyssiteenä.

- edistää parkinsonismia sairastavien henkilöiden lääkinnällistä ja sosiaalista kuntoutusta ja huoltoa.

- lisätä potilaiden ja heidän omaistensa tietoa mainituista sairauksista ja niiden hoito- ja tutkimusmahdollisuuksista.

- edistää parkinsonismin lääketieteellistä tutkimusta sekä sen diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen kehittämistä.

- parantaa parkinsonismia koskevaa tietämystä yhteiskunnassa sekä vaikuttaa siihen, että sairauksien aiheuttamat ongelmat tulevat otetuiksi huomioon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- toimii yhteistyössä viranomaisten tai muiden yhdistysten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa.

- harjoittaa valistus- ja tiedotustoimintaa.

- järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

- järjestää virkistys- ja lomatoimintaa parkinsonismia sairastaville.

- tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, perustaa rahastoja, harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa, hankkia varoja juhlien ja muiden yleisötilaisuuksien järjestämisellä sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi anoa valtiovallalta ja kunnilta taloudellista tukea toiminnalleen.

3 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Parkinsonin tautia tai siihen läheisesti liittyviä neurologisia sairauksia sairastavia henkilöitä ja henkilöitä, jotka haluavat muutoin toimia yhdistyksen tarkoitusten toteuttamiseksi. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet voidaan hyväksyä ainaisjäseniksi.

Yhdistyksen kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä sellaisia henkilöitä tai rekisteröityjä yhdistyksiä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä,jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä yhdistyksen kunniajäseniksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta tekee esityksen hallitus.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Jäseneksi hyväksytty merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon. Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

4 §

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä, kun hän on ilmoittanut siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksestä, jos hän tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai kieltäytyy noudattamasta niitä tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta.

Jos yhdistyksen jäsen ei maksa jäsenmaksuaan kahden (2) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, hänelle lähetetään maksukehotus, jonka yhteydessä kirjallisesti ilmoitetaan, että tämän laskun maksamatta jättämisestä seuraa jäsenen irtisanominen yhdistyksestä kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.

5 §

Jokainen varsinainen jäsen ja kannatusjäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksun kalenterivuosittain, jonka suuruuden kunakin vuonna yhdistyksen syyskokous kullekin jäsenryhmälle päättää.

Ainaisjäsenen kertaluonteisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous.

Kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksusta.

6 §

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään kaksi (2) kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous lokakuussa hallituksen määräämänä aikana.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Kokouksen järjestäytyminen.

a) puheenjohtajan valitseminen.

b) sihteerin valitseminen.

c) kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen.

d) kahden ääntenlaskijan valitseminen.

3. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätösasiat

5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä esitetään tilintarkastajien lausunto.

6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

7. Tarkistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle.

8. Hyväksytään seuraavan vuoden alustavat suunnitelmat.

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10. Muut mahdolliset asiat.

11. Kokouksen päättäminen.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Kokouksen järjestäytyminen.

a) puheenjohtajan valitseminen.

b) sihteerin valitseminen.

c) kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen.

d) kahden ääntenlaskijan valitseminen.

3. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätösasiat

5. Valitaan vuorovuosin hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin kaksivuotiskaudeksi, joka alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Ensimmäisenä kautena erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

6. Valitaan hallituksen jäsenet kaksivuotiskaudeksi, joka alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Vuosittain hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa. Ensimmäisenä kautena erovuoroon tulevat valitaan arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.

7. Valitaan hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudeksi, joka alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Vuosittain hallituksen varajäsenistä puolet on erovuorossa varsinaisen jäsenen mukaan.

8. Valitaan liittokokousedustajat.

9. Päätetään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus eri ryhmille.

10. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

11. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.

12. Valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14. Muut mahdolliset asiat.

15. Kokouksen päättäminen.

7 §

Jäsenen, joka haluaa esittää asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on jätettävä siitä kirjallinen pyyntö hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe- mutta ei äänivaltaa. Muilla yhdistyksen jäsenillä on yksi (1) ääni.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

10§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kuusi (6) henkilökohtaista varajäsentä.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä henkilökohtaisine varajäsenineen tulee olla Parkinsonin-tautia sairastavia tai heidän läheisiään, mikäli mahdollista.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai jos kaksikolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, hänen on ilmoitettava asiasta viivytyksettä varajäsenelleen ja kokoonkutsujalle.

Kokouskutsu on toimitettava vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta lähetettävällä kirjeellä.

Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

12 §

Hallituksen tehtävänä on

1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

2. johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.

4. ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset lukuun ottamatta kunniajäsen.

5. pitää jäsenluetteloa.

6. valvoa yhdistyksen varojen- ja omaisuudenhoitoa.

7. esittää sääntöjen 6§:n mukaan vuosikokouksille toimintakertomus.

tilinpäätös, toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

8. edustaa yhdistystä .

9. valita yhdistykselle sihteeri ja rahastonhoitaja.

10. suorittaa muut yhdistyksen sääntöjen ja toiminnan edellyttämät tehtävät.

13 §

Yhdistyksellä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi.

14 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen tulee toimittaa tilintarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

15 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

16 §

Jäsenmaksuista, lahjoituksista tai muulla tavoin kertyneet tulonsa yhdistys käyttää toimintansa rahoittamiseen.

17§

Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa esille yhdistyksen kokouksessa, jos asia on kokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen omaisuus luovutettava purkamispäätöksessä tarkemmin mainittavalla tavalla käytettäväksi edistämään yhdistyksen tarkoituksia. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

18 §

Yhdistyksestä on muutoin voimassa mitä on säädetty yhdistyslaissa.

(Nämä säännöt on tarkistettu ja hyväksytty niiden 11 §:n tehty muutokset 7.9.2010