Uudet säännöt

Ohessa ehdotus uusista säännöistä

Turun seudun Parkinson-yhdistys ry Åbo nejdens Parkinson-förening rfPykälittäin vertailu.

UUDET SÄÄNNÖT NYKYISET SÄÄNNÖT


1.§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1.§2.§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 2.§ 16.§3.§ Jäsenet 3.§

4.§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 4.§5.§ Littymis- ja jäsenmaksu 5.§6.§ Yhdistyksen kokoukset 6.§ osa, 7.§ 8.§ 10.§7.§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen 9.§8.§ Varsinaiset kokoukset 6.§9.§ Hallitus 11.§10.§ Hallituksen tehtävät 12.§11.§ Tilikausi ja toiminnan tarkastus 13.§ 14.§12.§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 15.§13.§ Kerhot14.§ Sääntöjen muuttaminen 17.§15.§ Muuta 18.§


Valkoinen tausta: Siirretty sellaisenaan. Punainen tausta: Periaatteellinen muutos

Keltainen tausta: Vähäisempi muutos tai selvennys Sininen tausta: Lisäys

Sääntökomitea Esko Myllylä puheenjohtaja

Markku Laaksonen

Harri Ristikankare

Turo Niemi


1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun seudun Parkinson-yhdistys ry (myöhemmin yhdistys), ruotsiksi Åbo nejdens Parkinson-förening rf, Y-tunnus 1011066-8.

Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja toimialueena Varsinais-Suomen maakunta, Ahvenanmaa sekä Forssan seutukunta Kanta-Hämeen maakunnasta.

Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja rekisteröimiskieli on suomi.

Yhdistys kuuluu valtakunnalliseen Suomen Parkinsonliittoon.2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistys on Parkinsonin tautia tai muita neurologisia liikehäiriösairauksia sairastavien henkilöiden ja heidän läheistensä yhteisö, jonka tarkoituksena on

  • edistää sairastuneiden henkistä hyvinvointia ja kuntoutumista vertaistuen ja monipuolisen harrastustoiminnan keinoin

  • tarjota jäsenilleen tietoa uusimmista hoitokeinoista ja lääkityksestä

  • vaikuttaa omalla toimialueellaan siihen, että jäsenistön intressit huomioidaan yhteiskunnassa ja tautiin liittyvät väärät mielikuvat oikaistaan


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

  • ideoida, kehittää ja toteuttaa tai olla mukana järjestämässä koulutus- liikunta-, valistus-, kulttuuri-, keskustelu-, kokous-, tiedotus-, messu- ja muita yksityisiä (vain jäsenille) tai julkisia tilaisuuksia, jotka edesauttavat yhdistyksen tehtävässä, tavoitteissa tai muuten palvelevat sen jäsenistöä

  • osallistua valtakunnallisiin tai kansainvälisiin alan tapahtumiin

  • järjestää loma-, liikunta- ja virkistystoimintaa sekä tarjota vertaistukea Parkinsonia sairastaville ja heidän läheisilleen

  • tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen, yhteisöjen ja viranomaisten kanssa, sekä antaa lausuntoja jäsenistöään koskevissa asioissaYhdistys organisoi toimintansa ja vastuunsa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla ja pääosin vapaaehtoistyöhön perustuen.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, perustaa rahastoja, harjoittaa julkaisu- ja

kustannustoimintaa, hankkia varoja juhlien ja muiden yleisötilaisuuksien järjestämisellä sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä joko itse tai kumppanin kanssa.


Yhdistys voi anoa julkista ja yksityistä taloudellista tukea toimintansa kehittämiselle, työllistämiseen, tuotekehitykseen, tarpeellisiin investointeihin ja yksittäiseen projektiin.

Jäsenmaksuista, lahjoituksista tai muulla tavoin kertyneet tulonsa yhdistys käyttää toimintansa rahoittamiseen.3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä edellä mainittuja sairauksia sairastavia ja heidän läheisiään.

Yhdistyksen kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä sellaisia henkilöitä tai rekisteröityjä yhdistyksiä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet sekä kannatusjäsenet hakemuksesta.

Jäseneksi hyväksytty merkitään yhdistyksen jäsenrekisteriin.

Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esiyksestä kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä yhdistyksen kunniajäseniksi.


4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittanmalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos

  • hän tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai kieltäytyy noudattamasta niitä

  • toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella, estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta.

  • ei maksa jäsenmaksuaan vuoden kuluessa sen erääntymisestä

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 30 päivän kuluessa siitä tiedon saatuaan.5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuuden päättää yhdistyksen syyskokous, kuten myös ainaisjäsenen kertaluonteisen jäsenmaksun suuruuden.

Kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksusta.6 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään kaksi (2) kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään maalis- huhtikuussa ja syyskokous lokakuussa hallituksen määräämänä aikana.

Yhdistyksen kokous voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.


Yhdistyksen kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe- mutta ei äänivaltaa. Muilla yhdistyksen jäsenillä on yksi (1) ääni.

Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.


Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen jätettävä siitä kirjallinen pyyntö hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle hänen jäsenrekisteriin ilmoittamaansa posti- tai sähköpostiosoitteeseen tai SMS-viestillä.8 § Varsinaiset kokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

a) puheenjohtajan valitseminen

b) sihteerin valitseminen

c) kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

d) kahden ääntenlaskijan valitseminen

3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Päätetään esityslistan hyväksymisestä


Päätösasiat

5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä esitetään toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

7. Tarkistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle

8. Hyväksytään seuraavan vuoden alustavat suunnitelmat

9. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

10. Muut mahdolliset asiat

11. Kokouksen päättäminenSyyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

a) puheenjohtajan valitseminen

b) sihteerin valitseminen

c) kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

d) kahden ääntenlaskijan valitseminen

3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Päätetään esityslistan hyväksymisestä


Päätösasiat

5. Valitaan vuorovuosin hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi

Toimikaudet on rajattu kolmeen (3) peräkkäiseen kauteen

6. Valitaan hallitukseen neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä vuodeksi

7. Valitaan liittokokousedustajat

8. Päätetään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus eri ryhmille

9. Hyväksytään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

10. Valitaan kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi

11. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

12. Muut mahdolliset asiat

13. Kokouksen päättäminen9 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, neljä (4) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Puheenjohtajat ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä tulee olla Parkinsonia sairastavia tai heidän läheisiään.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai jos kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.


Hallituksen kokous voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, hänen on ilmoitettava asiasta viivytyksettä kokoonkutsujalle, joka kutsuu varajäsenen.


Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta hallituksen järjestäytymiskokouksessaan päättämällä tavalla.

Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan.


Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.


10 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi

2. Johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti

3. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

4. Ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset kunniajäsentä lukuun ottamatta

5. Pitää jäsenrekisteriä

6. Valvoa yhdistyksen varojen- ja omaisuudenhoitoa

7. Esittää sääntöjen 8 §:n mukaan vuosikokouksille toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma sekä talousarvio

8. Edustaa yhdistystä

9. Valita yhdistykselle sihteeri ja rahastonhoitaja sekä mahdolliset muut toimihenkilöt

10. Suorittaa muut yhdistyksen sääntöjen ja toiminnan edellyttämät tehtävät11 § Tilikausi ja toiminnan tarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa. Tarkastajien toimikausi on tilikausi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen tulee toimittaa toiminnantarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Heidän tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.13 Kerhot

Yhdistys ja sen jäsenet voivat perustaa kerhoja. Aloite kerhon perustamisesta tehdään yhdistyksen hallitukselle, joka päättää kerhon perustamisesta ja hyväksyy sen vastuuhenkilöt.

Yhdistyksen alaisena toimivat kerhot järjestävät paikallista toimintaa yhdistyksen sääntöjen sekä omien toiminta- ja taloussuunnitelmien mukaisesti.

Kerhot valitsevat itse vastuuhenkilöt ja hallinnoivat omia rahavarojaan. Kerholla on oma kirjanpito, jonka tilinpäätös lähetetään vuosittain yhdistykseen. Yhdistyksen tilinpäätöksessä kerhojen tilinpäätökset ovat yhtenä liitteenä.

Kerhojen pankkitilit ovat yhdistyksen nimissä ja siten osa yhdistyksen varallisuutta. Yhdistyksen alaisuudessa toimiminen edellyttää, että hallituksen ilmoittamaan määräpäivään mennessä kerhot toimittavat yhdistykselle vuoden alussa edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä syyskuussa seuraavan vuoden alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman.

Yhdistys voi hallituksen päätöksellä erottaa kerhon, jos kerho toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä. Kerholla on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Myös kerho voi halutessaan päättää toimintansa lopettamisesta, mistä lähetetään kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukseen.

Kerhon lopetettua toimintansa sen jäljellä olevien varojen käytöstä päättää yhdistyksen hallitus14 § Sääntöjen muttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa esille yhdistyksen kokouksessa, jos asia on kokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen omaisuus luovutettava purkamispäätöksessä tarkemmin mainittavalla tavalla käytettäväksi edistämään yhdistyksen tarkoituksia. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.15 § Muuta

Yhdistyksessä on muutoin voimassa mitä on säädetty yhdistyslaissa.


Tässä voit antaa palutetta uusista yhdistyksen säännöistä