Turun seudun Parkinson-yhdistys ry

Äänestys- ja vaalijärjestys - etäosallistuminen ja sähköiset vaalit

Tässä äänestys- ja vaalijärjestyksessä on kuvattu yleiset periaatteet yhdistyksessä tapahtuvista äänestyksistä ja vaaleista, sekä yksityiskohtaisesti todettu periaatteet etäosallistumisesta ja sen käytännön toteuttamisesta.

Äänestys- ja vaalijärjestyksellä täydennetään ja joiltain osin täsmennetään yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen määräyksiä. Mitä etäosallistumisessa on sanottu yleisesti kokoukseen osallistumisesta ja päätöksenteosta, sekä asioiden käsittelystä ja päätöksenteosta, sovelletaan myös paikan päällä tapahtuviin kokouksiin.

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa lähtökohtaisesti jäsenkokouksissa.

Yhdistyksen kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe- mutta ei äänivaltaa. Muilla yhdistyksen jäsenillä on yksi (1) ääni. Änioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti.

Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Osallistumisoikeus ja äänestenlaskennan oikeellisuus selvitetään jäsenrekisteristä tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla, kun hyödynnetään etäyhteyksiä.

Etäosallistuminen:

  1. Käyttämisen yleiset periaatteet - etäosallistumista voidaan käyttää yhdistyksen kaikissa jäsenkokouksissa - etäosallistumisesta päättää hallitus ja siitä on mainittava riittävän selkeästi kokouskutsussa - hallituksen tulee huolehtia siitä, että etäosallistuminen on mahdollisimman tasapuolista huomioiden tekniset apuvälineet, yhteydet ja käytettävissä olevat ohjelmat. Käytettävä ohjelma on valittava niin, että mahdollisimman moni pystyy sitä käyttämään

  2. Läsnäolijoiden ja puhe- ja läsnäolo-oikeuden toteaminen ja tunnistus - mikäli osallistujaa ei muuten tunneta, hänen tulee varmistaa henkilöllisyys videoyhteyden avulla esittämällä henkilöllisyystodistus tai muulla luotettavalla tavalla.

  1. Puheenvuoropyynnöt - kokouksen puheenjohtaja käy kokouksen alussa läpi ohjeet kokoukseen osallistumisesta - puheenvuoropyyntö voidaan tehdä esim. käsipystyyn-ominaisuudella, kirjoittamalla chattiin tai avaamalla mikrofoni ja ilmaisemalla puheenvuoropyyntö. - työjärjestyspuheenvuorot voi aina pyytää avaamalla mikrofoni

  2. Esitysten tekeminen ja asioiden käsittely - oikeus tehdä esityksiä on sama riippumatta siitä, osallistuuko paikan päällä vai etänä - jotta asia tulisi käsittelyyn sitä tulee kannattaa, kokouksen puheenjohtaja voi kuitenkin ottaa asian keskusteluun, vaikkei sitä olisi kannatettu. Päätöksen tekeminen edellyttää kuitenkin kannatusta, ellei sitä todeta puheenjohtajan aloitteesta yksimieliseksi - mikäli käsittelyssä on asialistalla erikseen oleva, tai muu johtokunnan valmistelema asia, se tulkitaan niin sanotuksi pohjaesitykseksi, josta tehdään päätös ilman kannatusta - Asian esittelyn jälkeen siitä avataan keskustelu ennen päätöstä, keskustelun jälkeen puheenjohtaja tekee ehdotuksen asiakohdan käsittelystä ja päättää käsittelyn

  3. Äänestykset - mikäli asian käsittelyssä on tehty kannatettu esitys, päätöksestä äänestetään enemmistöäänestyksellä - äänestystapana milloin käytössä on etäosallistumismahdollisuus, on avoin äänestys, muutoin siitä päätetään kokouksessa, puheenjohtaja tekee pohjaesityksen äänestystavasta - tasatilanteessa ratkaisee puheenjohtajan ääni.

  1. Vaalit - kokouksessa tehtävissä henkilövalinnoissa, mikäli ehdokkaita on asetettu enemmän kuin on paikkoja, suoritetaan vaali. - vaali on enemmistövaali, jossa ääniä voi antaa yhtä paljon kuin ehdokkaita valitaan, yksi ääni ehdokasta kohden. Puheenjohtaja avaa keskustelun, jonka aikana voidaan tehdä ehdotukset. Puheenjohtaja päättää keskustelun, toteaa ehdokkaat ja käy läpi äänivaltaiset kokouksen osallistujat. Avoimessa enemmistö-vaalissa jokainen äänivaltainen jäsen antaa äänensä ehdokkaalle tai ehdokkaille vuorollaan. Suljetussa äänestyksessä käytetään äänestyssovelluksia, jotka turvaavat vaali- ja äänestyssalaisuuden. Äänestystuloksen lukevat ääntenlaskijat, jotka ottavat huomioon myös, kuinka monta ääntä hylätään tai kuinka moni on äänestänyt tyhjää. Tasatilanteessa ratkaisee

    arpa.

  2. Ongelmatilanteet - Mikäli kokoukseen osallistuminen etäyhteyksin ei onnistu tai keskeytyy teknisen ongelman takia, kokous on keskeytettävä, mikäli se johtuu kokouksen järjestäjästä. Mikäli keskeytyksen syynä on kokouksen järjestäjästä riippumattomat syyt esim. tietoliikenneyhteyksissä, kokousta voidaan jatkaa. Ongelmatilanteissa on huomioitava pöytäkirjaamisessa kokouksen läsnäolijat tosiasiallisen osallistumisen mukaisesti

  3. Voimaantulo ja muutokset - nämä periaatteet astuvat voimaan ja niitä voidaan käyttää kaikissa kokouksissa ja kokouksen asiakohdissa, jotka toteutuvat tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksymisen jälkeen - tätä äänestys- ja vaalijärjestystä voidaan muuttaa enemmistöpäätöksellä yhdistyksen kokouksessa, milloin siitä on mainittu kokouskutsussa tai erillisellä jäsenäänestyksellä.